te
览潮网> 图记> 二月八日春游宁德东湖

二月八日春游宁德东湖

天音传奇-高山流水

《鹧鸪天.二月八日春游宁德东湖》

                                                刘红权                  

       薄幕烟雨洗东湖,水墨印象湖色幽,
   少年低头寻芳迹,未见花意心见愁,
  人迹空,彩蝶无,阵阵凄声白鹭忧,
  落寞惊风孤枝颤,忽见新芽冒枝头。

 

0

一周热门